Hotărârea nr. 18/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 88, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI RUSU CATALIN ADRIAN SI RUSU MARIANA-DANIELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA L

HOTĂRÂREA NR. 18

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 88, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Rusu Cătălin Adrian şi Rusu Mariana-Daniela;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 54.669 din 17 noiembrie 2004 ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 88;
Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 19/1998, privind regimul concesiunilor;
În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 88, identificat prin C.P. nr. 20987, cu nr. top. 9103/4/b/1/3/1/38/2, în suprafaţă de 9,79 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Rusu Cătălin Adrian şi Rusu Mariana-Daniela.
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce va fi plătit în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 ani.
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 140 din 13 ianuarie 2004 este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris in C.F. 30004, cu nr. top. 9103/4/a/2/1/1/2/IV.
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.