Hotărârea nr. 179/2005

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV - APRILIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, Î

HOTĂRÂREA NR. 179


Obicet: aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov - aprilie 2005


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 21.495/2005, ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus rectificarea bugetului general al Municipiului Braşov pe anu12005;
Având în vedere prevederile art. 15, alin. 2 din Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2005 în sumă de 2.283.030.282 mii lei la partea de venituri şi 2.283.030.282 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în sumă de 143.428.978 mii lei la partea de venituri şi 143.428.978 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2.
Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii în sumă de 40.767.576 mii lei la partea de venituri şi 40.767.576 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 3.
Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat al fondurilor exteme nerambursabile în sumă de 23.005.668 mii lei la partea de venituri şi 23.005.668 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 4.
Art. 5. Se aprobă modificarea obiectivelor de investiţii cuprinse în bugetul rectificat al veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local în suma de 116.154.714 mii lei, conform anexei nr. 5.
Art. 6. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din bugetul Municipiului Braşov, conform anexelor nr. 6.01. - 6.07 - Cap. 57 Învăţământ, 7.01.-7.02. - Cap. 59 Cultură, 8.01. - 8.02. - Cap. 60 Asistenţă socială, 9.01 - Cap. 63 Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe, 10.01. - Cap. 72 Alte actiuni, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 7. Se aprobă Lista sinteza a cheltuielilor de investiţii a Municipiului Braşov, conform anexelor nr. 11.01. - 11.05., ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Începând cu data de 1 aprilie 2005 plata drepturilor salariale pentru personalul din cadrul Birourilor de evidenţa populaţiei şi Birourilor/formaţiunilor de evidenţă informatizată a persoanei, care se detaşează, respectiv se transferă la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se va face din bugetul local- Cap. 51.02. Autorităţi Publice, urmând ca la prima rectificare a bugetului Municipiului Braşov să se înainteze spre aprobare Consiliului Local, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al acestui serviciu pe anul în curs.
Art. 9. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.