Hotărârea nr. 177/2005

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL "FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA", A SUMEI DE 557.700.000 LEI, ÎN VEDEREA PARTICIPARII ELEVULUI MIHAI MARINESCU DE LA LICEUL TEORETIC "J. HONTERUS", LA CONCURSURILE AUTOMOBILISTICE INTERNATIONA

HOTĂRÂREA NR. 177 


Obiect: alocarea din bugetul local "Fondul municipal pentru sprijinirea tinerilor de elită", a sumei de 557.700.000 lei, în vederea participării elevului Mihai Marinescu de la Liceul Teoretic Johannes Honterus; la concursurile automobilistice internaţionale ale anului 2005, în cadrul Formulei Renault Junior

Consiliul Local al Municipiului Brşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 4.215 din 18 februarie 2005, ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus alocarea din bugetul local "Fondul municipal pentru sprijinirea tinerilor de elită" a sumei de 557.700.000 lei, în vederea participării elevului Mihai Marinescu de la Liceul Teoretic "J. Honterus" la concursurile automobilistice internaţionale ale anului 2005, în cadrul Formulei Renault Junior;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 159/2002;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 557.700.000 lei, echivalentul a 14.300 Euro, calculat la un curs estimat pe anul 2005 de 39.000 lei, în vederea participării elevului Mihai Marinescu de la Liceul Teoretic Johannes Honterus la concursurile automobilistice internaţionale ale anului 2005, în cadrul Formulei Renault Junior.
Art. 2. Plata sumei se va face din Cap. 57.02. Învăţământ - din bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului Teoretic Johannes Honterus, ce va deconta lunar pe baza de documente justificative emise pe numele Asociaţiei Sportive District Racing Team, reprezentand 50% din cheltuielile aferente transportului.
Art. 3. În bugetul local suma va fi asigurată din Fondul municipal pentru sprijinirea tinerilor de elită, prin diminuarea Cap. 95.02. - Fond de Rezervă.
Art. 4. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.