Hotărârea nr. 176/2005

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL FESTIVALULUI SI CONCURSULUI NATIONAL DE INTERPRETARE A LIEDULUI ROMÂNESC ÎN ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DAT

HOTĂRÂREA NR.176

Obiect: participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al Festivalului şi Concursului Naţional de Interpretare a Liedului Românesc în anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 3.509/2005, ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus finanţarea din bugetul local a Festivalului şi Concursului Naţional de Interpretare a Liedului Românesc, ce se desfăşoară la Braşov, în perioada 21 - 24 aprilie 2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, lit. d, p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
                                                                       HOTĂRĂŞTE
:


Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al Festivalului şi Concursului Naţional de Interpretare a Liedului Românesc, cu suma de 100.000.000 lei.
Art. 2. Contributia Municipiului Braşov se va deconta din bugetul de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii Braşov, care va fi majorat corespunzător, iar fondurile vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind chirie sală, tipărituri, birotică, acordaje piane.
Art. 3. Filarmonica Braşov va prezenta în termen de 30 de zile de la finalizarea acţiunii culturale contul de execuţie, urmând a restitui bugetului local sumele neutilizate.
Art. 4. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.