Hotărârea nr. 174/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. BAZALTULUI F.N., ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. PRESCOM S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 M

HOTĂRÂREA NR. 174


Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bazaltului f.n., în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar S.C. PRESCOM S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 18.081/2005 ale Biroului Valorificare lmobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bazaltului f.n., în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar S.C. Prescom S.R.L. ;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor; H.G. nr. 525/1996, republicată - privind amenajarea teritoriului; 
Având în vedere art. 62, lit. e din Ordinul nr: 1.943/2001 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

                                                                   HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Bazaltului f.n., care se va înscrie în C.F. nr. 10.827, sub nr. top. 12244/2/2/2/3/2/2, în suprafaţă de 461,74 m.p., aparţinând domeniulul privat al Municipiului Braşov, necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiar S.C. Prescom S.R.L. Braşov.
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 14,14 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 0,57 Euro/m.p., ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 144/2005 este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F. nr. 28958, sub nr. top. 12234/3/b/a/2.
Art. 5. Consiliul Local îşi însuşeşte documentaţia cadastrală având ca obiect - dezmembrare teren -întocmită de ing. Micea Herghelegiu. 
Art. 6. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.