Hotărârea nr. 173/2005

OBIECT: OFERTA S.C. "LA MINUT" S.R.L., ÎNREGISTRATA CU NR. 16.371/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRATE

HOTĂRÂREA NR. 173


Obiect: oferta S.C. La Minut S.R.L., înregistrată cu nr. 16.371/2005;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 16.371/2005, ale Serviciului Contencios şi Aplicarea Legii nr. 10/2001, privind oferta S.C. La Minut S.R.L., înregistrată cu nr. 16.371/2005; 
Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 6.086/2004, pronunţată de judecatoria Braşov în dosar nr. 1.153/2003, apelurile declarate pe de o parte de Municipiul Braşov şi pe de altă parte de Bogdan Laszlo George şi Bogdan Gyula Tibor, împotriva Sentinţei Civile nr. 6.086/2004 şi oferta S.C. "La Minut" S.R.L. nr. 16.371/2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se respinge oferta S.C. La Minut S.R.L., înregistrata cu nr. 16.371/2005 şi se menţine apelul declarat de Municipiul Braşov împotriva Sentinţei Civile nr. 6.086/2004, apel ce formează obiectul dosarului nr. 1.897/2004 al Tribunalului Braşov.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.