Hotărârea nr. 172/2005

OBIECT : MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE,

HOTĂRÂREA NR. 172


Obiect: modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 17.797 din 21 martie 2005 ale Serviciului Secretariat Arhivă, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 354/2004, privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov, ca o consecinţă a renunţării la aceasta funcţie de către consilierii care în urma alegerilor generate din anul 2004, au optat pentru calitatea de deputat sau senator şi pentru alte funcţii în administraţia locală;
Având în vedere prevederile art. 35 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 şi art. 88, lit. g din Legea nr. 161/2003 ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 354/2004 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 354/2004 astfel modificată, va fi republicată.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.