Hotărârea nr. 171/2005

OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI LOCALE LA COSTURILE ELIGIBILE (20 % DIN COSTURILE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI), PLUS COSTURI NEELIGIBILE CÂT SI ASIGURAREA UNUI SPATIU DE FUNCTIONARE ÎN INCINTA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV A UNEI BIBLIOTECI LEGISLATIVE VIRTUALE

HOTĂRÂREA NR. 171

Obiect: aprobarea contribuţiei locale la costurile eligibile (20 % din costurile eligibile ale proiectului), plus costuri neeligibile cat şi asigurarea unui spaţiu de funcţionare în incinta Primăriei Municipiului Braşov a unei biblioteci legislative virtuale, în cadrul Programului de Micro - Proiecte, Fondul Europa

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 17.411 din 18 martie 2005 ale Biroului Strategii, Programe de Dezvoltare şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea sumei de maxim 12.000 Euro, constând în contribuţia locală la costurile eligibile (20 % din costurile eligibile ale proiectului), plus costuri neeligibile, cât şi asigurarea unui spaţiu de funcţionare în incinta Primăriei Municipiului Braşov a unei biblioteci legislative virtuale, în cadrul Programului de Micro - Proiecte, Fondul Europa;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget prin care se aprobă contribuţia locală pentru Proiectul din cadrul Proiectului de Micro - Proiecte, Fondul Europa, cu suma de 12.000 Euro;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003, privind finanţele publice locale art. 40 (1); 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1,4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d, n şi x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă cofinanţarea în valoare de maxim 12.000 Euro reprezentând contribuţia locală la costurile eligibile (20 % din costurile eligibile) plus costuri neeligibile ale proiectului din cadrul Programului de Micro - Proiecte, Fondul Europa.
Art. 2. Se aprobă asigurarea unui spaţiu de funcţionare a unei biblioteci legislative virtuale, în sediul Primăriei Municipiului Braşov, situat în B-dul Eroilor nr. 8.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.