Hotărârea nr. 17/2005

OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT A UNUI NUMAR DE 3 WC-URI PUBLICE, PRECUM SI SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNUI NUMAR DE 7 WC-URI PUBLICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

HOTĂRÂREA NR. 17 

 Obiect: darea în administrare către Serviciul Public Administrare Piete şi Salvamont a unui număr de 3 WC-uri publice, precum şi scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unui număr de 7 WC-uri publice;


HOTĂRĂŞTE:

 


Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont a unui număr de 3 WC-uri publice identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe termen de 15 (cincisprezece) ani, a unui număr de 7 WC -uri publice identificate în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Preţul de pornire al licitaţiei în vederea închirierii spaţiilor menţionate la art. 2 este de 0,26 Euro/m.p./lună.
Art. 4. Pe data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 574/2004.
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 


 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 37.846/2004 ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind darea în administrare a unui număr de 3 WC-uri publice către Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont, precum şi scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unui număr de 7 WC-uri publice;
Având în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi ale H.C.J. nr. 67/2004; 
În temeiul art. 38, lit. t. g, h, art. 46 şi art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,