Hotărârea nr. 168/2005

OBIECT: CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE PENTRU LOCUINTELE DE NECESITATE SITUATE ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42; STR. JUPITER NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA D

HOTĂRÂREA NR. 168

 Obiect: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 445/2004 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2002, cu privire la transferul cu plată a filialei S.C. CAF S.A. Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 14.884/2005 ale Biroului Valorificare lmobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 445/2004 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2002, prin care s-a aprobat transferul cu plată a filialei S.C. CAF S.A. din cadrul S.C. ROMAN S.A. către Municipiul Braşov;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Hotărârea Consiliului Local nr. 445 din 30 august 2004, privind transferul cu plată a filialei S.C. CAF S.A. din cadrul S.C. Roman S.A. către Municipiul Braşov şi Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 25 februarie 2002, privind iniţierea procedurilor legale pentru trecerea în proprietatea publică a Municipiului Braşov, cu titlu gratuit, a secţiunii urbane a Centralei Termice Roman S.A. şi a anexelor aferente, se revocă. 
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.