Hotărârea nr. 167/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CRISULUI NR. 1, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, CATRE PURCAR ANCA IOANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE

HOTĂRÂREA NR. 167

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Crişului nr. 1, în vederea extinderii construcţiilor existente, către Purcar Anca Ioana

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 4.264/2005, ale Bironlul Vatorificare lmobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenlui situat în Braşov, str. Crişului nr. 1, în vederea extinderii construcţiilor existente, către Purcaru Anca loana;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi H.G. nr. 525/1996;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Crişului nr. 1, care se va înscrie în C.F. nr. 10283 Braşov, cu nr. top. 6749/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 35 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Roman, necesar extinderii construcţiilor existente, către Purcaru Anca loana.
Art. 2. Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă conform Raportului de evaluare întocmit de ing. Dan Broju este de 770 Euro (22 Euro/m.p.), revenind o redevenţă anuală de 0,88 Euro/m.p., ce va fi platită în lei la cursul comunicat de R.N.R. pentru ziua în care se face plată.
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.
Art. 4. Destinaţia terenului conform Certificatului de Urbanism nr. 4.168/2004 şi P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 499/2004, este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F. nr. 31938 Braşov, cu nr. top. 6748/1/2/72.
Art. 5. Se însuşeşte Expertiza tehnică topografică întocmită de exp. Scorţea Gheorghe şi Raportul de evaluare întocmit de ing. Dan Broju, privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului menţionat la art. 1.
Art. 6. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.