Hotărârea nr. 166/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 88, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GRIGORE CONSTANTIN SI GRIGORE GABRIELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA

HOTĂRÂREA NR. 166

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 88, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Grigore Constantin şi Grigore Gabriela

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în, şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 57.850 din 2 decembrie 2004 ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 88, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Grigore Constantin şi Grigore Gabriela;

Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;

Având in vedere avizele Comisiilor despecialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,  str. 13 Decembrie nr. 88, identificat prin C.F. nr. 20987, cu nr. top. 9103/4/b/1/3/1/38/4, în suprafaţă de 5,45 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Roman, către Grigore Constantin şi Grigore Gabriela.

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Erno/m.p., ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Art.3. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.

Art. 4. Destinaţia terenului confom C.U. nr. 4.642 din 12 octombrie 2004, este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. 30004, cu nr. top. 9103/4/a/2/1/1/2/XV.

Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.