Hotărârea nr. 164/2005

OBIECT: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. MURESENILOR NR. 15, AP. 9 SI AP. 10; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂN

HOTĂRÂREA NR. 164    

      

Obiect: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 15, ap. 9 şi ap. 10

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 13.917/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 15, ap. 9 şi ap. 10;

 Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind "protejarea monumentelor istorice" şi adresa nr. 110/2005 a Ministerului Culturii şi Cultelor; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune privind cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 15, ap. 9 şi ap 10, identificat prin C.F. nr. 6488 Braşov, cu nr. top. 5685/9 şi nr. top. 5685/10.

Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.