Hotărârea nr. 163/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. AGRISELOR NR. 12, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, CATRE POP IULIAN SI POP MAGDALENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA

                                                           HOTĂRÂREA NR. 163

           

                  Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Agrişelor nr. 12, în vederea extinderii construcţiilor existente, către Pop 1ulian şi Pop Magdalena

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 54.754/2004, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Agrişelor nr. 12, în vederea extinderii conştructiilor existente, către Pop Iulian şi Pop Magdalena;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi H.G. nr. 525/1996;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, lit. f şi h, precum şi art. 46 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001,

 

 

                                                                      HOTĂRĂŞTE:

Art: 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Agrişelor nr. 12, care se va înscrie în C.F. nr. 28006, cu nr. top. 6182/1/2/1/1/2, în suprafaţă de 50 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Roman, necesar extinderii construcţiilor existente, către Pop lulian şi Pop Magdalena.

Art. 2. Pretul terenului determinat în condiţii de piaţă, conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator AI. Mandrea este de 2.250 Euro (45 Euro/m.p.), revenind o redevenţă anuală de 1,80 Euro/m.p., ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 4. Destinaţia terenului, conform Certificatului de Urbanism nr. 578/2004, eliberat de Consiliul Judetean Braşov, este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F. nr. 29879, cu nr. top. 6175/1/2/III. 

Art. 5. Se însuşeşte Expertiza tehnică topografică întocmită de ing. C. Zaharia şi Raportul de evaluare întocmit de evaluator AI. Mandrea, privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului menţionat la art. 1.

Art. 6. Se înscrie dreptul de servitute cu pasul şi auto, în favoarea nr. top. 6182/1/2/1/1/2, ca fond aservit prin nr. top. 6182/1/2/1/1/1 ca fond servant.

Art. 7. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.