Hotărârea nr. 162/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. GENERAL MOCIULSCHI NR. 21, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI CASANGIU IOAN SI CASANGIU ADRIANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR

                                                              HOTĂRÂREA NR. 162

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Gării nr. 24, în vederea realizarii unui acces din exterior, beneficiar S.C. TVS Holding S.R.L. concesionarea terenului situat în Braşov, str.General Mociulschi nr. 21, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Casangiu Ioan şi Casangiu Adriana

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 6.452 din 4 februarie 2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. General Mociulschi nr. 21 în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Casangiu Ioan şi Casangiu Adriana;

Avaând în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicata (privind autorizarea executării construcţiilor şi nele măuri pentru realizarea locuinţelor şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

                                                                     HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. General Mociulschi nr. 21, identificat prin C.F. nr. 32053, cu nr. top. 9359/3/3/1/1/5, în suprafaţă de 6,65 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Casangiu Ioan şi Casangiu Adriana.

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1.648 din 3 aprilie 2003, este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. 31857, cu nr. top. 9359/3/3/3/25.

Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.