Hotărârea nr. 161/2005

OBIECT: SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA, ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII, A UNUI TEREN APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PENTRU AMPLASARE ANTENA DE RADIOCOMUNICATIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA

                                                          HOTĂRÂREA NR. 161

 

                       Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Gării nr. 24, în vederea realizarii unui acces din exterior, beneficiar S.C. TVS Holding S.R.L. trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Dr. I. Cantacuzino nr. 14

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 1.238/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Dr. I. Cantacuzino nr. 14;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998; H.G. nr. 548/1999, Sentinţa Civilă nr. 1.983/C/9 noiembrie 2004 a Tribunalului Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din. Legea Administraţie Publice Locale nr. 215/2001,

 

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Municipiul Braşov, Str. Dr. 1. Cantacuzino nr. 14, care figureaza inscris la Capitolul "H" - din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată - privind "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov (poziţia 5822 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 972/2002).

Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.