Hotărârea nr. 16/2005

OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA AL ÎNTREPRINDERII DE AUTOCAMIOANE BRASOV ASUPRA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 31215 SUB NR. TOP. 12216, 12217, 12211/1/1/2 (TERENURI AFERENTE STADIONULUI MUNICIPAL), PRECUM SI ÎNSCRIERE

HOTĂRÂREA NR.16


Obiect: revocarea şi radierea dreptului de administrare operativă al Întreprinderii de Autocamioane Braşov asupra imobilului înscris în C.F. nr. 31215 sub nr. top. 12216, 12217, 12211/1/1/2 (terenuri aferente Stadionului Municipal), precum şi înscrierea dreptului de
 proprietate al Municipiului Braşov cu titlul de drept de proprietate publică

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005:
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 2.862 din 18 ianuarie 2005 ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind revocarea şi radierea dreptului de administrare operativă al Întreprinderii de Autocamioane Braşov asupra imobilului înscris în C.F. nr. 31215, sub nr. top. 12216, 12217, 12211/1/1/2, precum şi înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov cu titlul de drept de proprietate publică;
Având în vedere dispoziţiile H.C.L. nr. 286/1999 (republicată), ale H.G. nr. 972/2002, precum şi ale Legii nr. 213/1998;
În temeiul art. 38, lit. f, precum şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă revocarea şi radierea dreptului de administrare al Întreprinderii de Autocamioane Braşov asupra imobilului înscris în C.F. nr. 31215 sub nr. top. 12216, 12217, 12211/1/1/2.
Art. 2. Se aprobă înscrierea dreptului de administrare operativă al Municipiului Braşov cu titlul de drept de proprietate publică, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 31215, sub nr. top. 12216, 12217, 12211/1/1/2.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.