Hotărârea nr. 159/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GARII NR. 24, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. "TVS HOLDING" S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MA

HOTĂRÂREA NR. 159

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Gării nr. 24, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. TVS Holding S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 5.732/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Gării nr. 24, în vederea realizăriiunui acces din exterior, beneficiar S.C. TVS Holding S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Pulbice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul Gării nr. 24, identificat prin C.F. nr. 9015, cu nr. top. 9064/1/1/1/1/1/1/2/3, în suprafaţă de 3,39 mp., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. TVS Holding S.R.L.

Art.2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/mp., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/mp, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Art. 3. Consionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 4.005 din 11 august 2004, este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 30.345, cu nr. top. 9064/1/1/2/IV.

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.