Hotărârea nr. 158/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. GLORIEI NR. 1, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR TUCA ANA VIORICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 200

HOTĂRÂREA NR. 158

Obiect: concesionarea terenului sitruat în Braşov, str. Gloriei nr. 1, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar Tuca Ana Viorica

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 39.486/2004 ale Biroului Valorificare Imobile, din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Gloriei nr. în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar Tuca Ana Viorica;

Având în vedere prevederile art.. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea lovuinţelor) şi art.1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Localenr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă concesiunea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Gloriei nr. 1, identificatprin C.F. nr. 28814, cu nr. top. 9353/4/16/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,în siprafaţă de 4,66 mp., aparţinând domeniului privat alm Statului Român, către Tuca Ana Viorica.

Art.2. Preţul terenului menţionat la art.1 este de 100 Euro/mp., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/mp., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Art.3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

Art.4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 4.571din 1 octombrie 2004, este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 30399, cu nr. top. 9353/4/1/1.

Art.5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.