Hotărârea nr. 156/2005

OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA

                                                     HOTĂRÂREA NR. 156

 

Obiect: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale

             aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru Persoane

                                                                                                                                                                                                ,                    Vârstnice Braşov

             Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

             Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 3.842 din data de 18 martie 2005 ale Direcţiei de Servicii Sociale, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov;

Având în vedere: H.C.L. nr. 84/2005; H.C.L. nr. 429/2004; Legea nr. 272/2004; H.G. nr. 90/2003; H.C.L. nr. 71/2003, republicată; H.C.L. nr. 329/2003; O.D.G. nr. 105/2003; O.G. nr. 68/2003; Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii; Legea nr. 519/2002; H.G. nr. 427/2001; Legea nr. 416/2001; Legea nr. 17/2000; Legea nr. 188/1999; Legea nr. 208/1997; Legea nr. 114/1996, privind locuinţele;

          Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

          În temeiul art. 38, alin. 1, lit. e şi s, art. 46, alin. 1, art. 68, alin. 1, lit. s şi ţ din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,     

                                                 

                                                                   HOTĂRĂŞTE:                                                                                                  

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 3. Comitetul Director din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice va fi completat cu un medic şi încă un reprezentant al beneficiarilor, fiind format în final din 7 persoane.

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 568/2004, se revocă.

Art. 5. Primarul municipiului Braşov, Directorul Executiv aI Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi Directorului Căminului pentru Persoane Vărstnice Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.