Hotărârea nr. 155/2005

OBIECT: APROBAREA TIPURILOR DE SERVICII SI A CONTRIBUTIILOR CORESPUNZATOARE TIPURILOR DE SERVICII ACORDATE PERSOANELOR VÂRSTNICE DE SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN CADRUL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNIC

                                                        HOTĂRÂREA NR. 155

 

Obiect: aprobarea tipurilor de servicii şi a contribuţiilor corespunzătoare tipurilor de servicii

     acordate persoanelor vârstnice de Serviciul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcţiei de

                                                            Servicii Sociale Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;                                                                                                                                                                    

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, inregistrate cu nr. 3.812 din data de 17 martie 2005 ale Direcţiei de Servicii Sociale, prin care se propune aprobarea tipurilor de servicii şi a contribuţiilor corespunzătoare tipurilor de servicii acordate persoanelor vârstnice de Serviciul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale;                                                           .

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 203/2004, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Servicii Sociale şi art. 10 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Hotărârea Consiliului Local nr. 415 din 30 august 2004, privind aprobarea tipurilor de servicii şi a contribuţiilor corespunzatoare tipurilor de servicii acordate persoanelor vârstnice de Serviciul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere avizele Cgmisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul art. 38, lit. e şi s, art. 46, pct. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă tipurile de servicii, frecvenţa acestora şi contribuţiile corespunzătoare tipurilor de servicii acordate de către Serviciul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 415 din 30 august 2004, se revocă.

       Art. 3. Directorul Direcţiei de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.