Hotărârea nr. 154/2005

OBIECT: MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1 SI 3 DIN ART. 2 AL HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 600/2004, PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI DE ANALIZA A SOLICITARILOR DE ATRIBUIRE A LOCUINTELOR SOCIALE, A CRITERIILOR DE REPARTIZARE A ACESTORA, A MODELU

 

H OTĂRÂREA  NR. 154

Obiect: modificarea anexelor nr. 1 şi 3 din art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 600/2004, privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de atribuire a locuinţelor sociale, a criteriilor de repartizare a acestora, a modelului de cerere şi a actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 3.817 din data de 17 martie 2005 ale Direcţiei Servicii Sociale, prin care se propune modificarea anexelor nr. 1 şi 3 din art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 600 din 10 decembrie 2004, privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de atribuire a locuinţelor sociale, a criteriilor de repartizare a acestora, a modelului de cerere şi a actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;
Având în vedere Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996; Hotararea Consiliului Local nr. 51012004, prin care Direcţia de Servicii Sociale are obligaţia să asigure documentaţia necesară soluţionării cererilor de atribuire a locuinţelor sociale conform Legii nr. 114/1996; Hotărârea Consiliului Local nr. 600 din 10 decembrie 2004, privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitarilor de atribuire a locuinţelor sociale, a criteriilor de repartizare a acestora, a modelului de cerere şi a actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. e şi s, art. 46, pet. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1. Se modifică anexele nr. 1 şi 3 din art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 600 din 10 decembrie 2004, conform anexelor nr. 1şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 600 din 10 decembrie 2004 cu următorul articol:
 "Persoanele care au beneficiat de locuinţe sociale şi care au fost evacuate din motive imputabile lor, nu vor mai beneficia de o altă locuinţă socială".
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 600 din 10 decembrie 2004, astfel modificată va fi republicată.

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.