Hotărârea nr. 153/2005

OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA

HOTĂRÂREA NR. 153

 

 Obiect: aprobarea listei nominale a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna martie 2005

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 3.817 din data de 17 martie 2005 ale Direcţiei de Servicii Sociale, prin care s-a propus aprobarea listei nominale a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna martie 2005;

Având în vedere art. 18, lit.  j şi art. 19, lit. g din Legea nr. 51912002, privind protecţia specială a persoanelor cu handicap; Legea nr. 343 din 12 iulie 2004, art. 4, alin. 2 din Ordinul nr. 290 din 17 aprilie 2003, privind aprobarea normelor metodologice pentru modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban şi interurban; Hotărârea Consiliului Local nr.71/2003, republicată, privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

            Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Brşov;

În temeiul art. 38, lit. i şi s şi art. 46, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă lista nominală a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în

comun pe luna martie 2005, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

       Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale prin Serviciul pentru Persoane cu Handicap şi Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Nota: Lista beneficiarilor de abonamente (Anexa 1) poate fi consultată la Direcţia de Servicii Sociale din B-dul. M. Kogalniceanu nr. 23 bl. C7 etaj 1, camera 101 sau telefon: 414461