Hotărârea nr. 152/2005

OBIECT: NECESITATEA ADOPTARII UNUI REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTELOR DE COMERT PE LOCURILE PUBLICE AMENAJATE DIN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005

HOTĂRÂREA NR. 152

 

Obiect: necesitatea adoptării unui regulament de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ pe locurile publice amenajate din Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 1.099 din data de 18 martie 2005 ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, privind necesitatea adoptării unui regulament de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ pe locurile publice amenajate din Municipiul Braşov;

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;

            Având în vedere avizele Comisi,ilor de specialitate nr. 1,3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov; ,

           În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, i, w şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din Municipiul Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2002 precum şi orice altă dispoziţie contrară prezentei hotărâri se revocă.

Art. 3. Se va completa art. 4 din regulamentul menţionat la art. 1 cu pieţele volante având un orar de funcţionare şi zone de amplasare bine delimitate.

Art. 4. Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.