Hotărârea nr. 150/2005

OBIECT: NECESITATEA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL CU NR. 163/2003, PRIVIND SALUBRIZAREA PIETELOR DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND

HOTĂRÂREA NR.150


 Obiect: necesitatea încheierii unui act adiţional la contractul cu nr. 163/2003, privind salubrizarea pieţelor din Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 1.097 din data de 18 martie 2005 ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, privind necesitatea încheierii unui act adiţional la contractul cu nr. 163/2003, având ca obiect salubrizarea pieţelor publice din Municipiul Braşov;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001/R a Administraţiei Publice Locale, art. 38, lit. f; Legii nr. 137/1995 - Secţiunea 5, privind protecţia mediului; H.G. nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice art. 18 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2002, anexa 5, privind regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din Municipiul Braşov, art. 43, lit b, e;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1,3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit f, g , s şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul nr. 163/2003, privind salubrizarea pieţelor din Municipiul Braşov, pe o perioada de 3 luni respectiv până la data de 30 iunie 2005.

Art. 2. Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.