Hotărârea nr. 15/2005

OBIECT: APROBAREA REPREZENTARII MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. FIN - ECO S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND RAPO

HOTĂRÂREA NR. 15


Obiect: aprobarea reprezentării Municipiului Braşov în Consiliul de Administraţie al
 S. C. FIN - ECO S.A. Braşov;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;

Analizând Raportul de specialitate şi Expunerea de motive, înregistrate sub nr. ad. 59.459/04 ale Serviciului Secretariat Administrativ din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societaţile comerciale, art. 66 din Legea nr. 215 a Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.L. nr. 544 din 5 noiembrie 2004;
În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă reprezentarea Municipiului Braşov în Consiliul de Administraţie al S.C. FIN - ECO S.A. Braşov de către un funcţionar public din cadrul Primăriei Municipiului Braşov .
Art. 2. Nominalizarea reprezentantului Municipiului Braşov în Consiliul de Administraţie al S.C. FIN - ECO S.A. Braşov se va face prin Dispoziţie de Primar
.
Art. 3.
Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.