Hotărârea nr. 149/2005

OBIECT: - REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. NR. 315 DIN 28 DECEMBRIE 1998, PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA, PE O PERIOADA DE 10 (ZECE) ANI CATRE ASOCIATIA FOTBAL CLUB BRASOV A SPATIILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. IULIU MANIU NR. 56, STR. LU

HOTĂRÂREA NR. 149


Obiect: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 315 din 28 decembrie 1998, privind darea în jolosinţă gratuita, pe o perioadă de 10 (zece) ani către Asociaţia Fotbal Club Braşov a spaţiilor situate în Braşov, str. luliu Maniu nr. 56, str. Lungă nr. 41 şi str. Lungă nr. 213 şi privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349 din 27 decembrie 2000, prin care s-a aprobat ocuparea domeniului public cu 18 panouri publicitare pe Drumul Poienii de către Fotbal Club Braşov
 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 105.550 din 22 martie 2005, ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, prin care se propune adoptarea unei hotărâri cu privire la revocarea Hotărârii, Consiliului Local nr. 315 din 28 decembrie 1998, privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 10 (zece) ani către Asociaţia Fotbal Club Braşov, a spaţiilor situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 56 - alimentatie publica (213,86), str. Lunga nr. 41 - depozit (230 m'.p.) şi str. Lungă nr. 213 - alimentatie publică (235,24 m.p.), respectiv a Hotărârii Consiliului Local Braşov nr. 349 din 27 decembrie 2000, prin care s-a aprobat ocuparea domeniului public cu 18 panouri publicitare pe Drumul Poienii de către Fotbal Club Braşov, întrucât activitatea sportivă a clubului se desfăşoară în cadrul Societăţii comerciale;
Avănd în vedere Hotărârea Consiliul Local nr. 288 din 29 iulie 2002, privind aprobarea actului constitutiv al S.C. Fotbal Club Braşov S.A., în condiţiile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, procesul - verbal al Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Fotbal Club Braşov S.A. din data de 24 ianuarie 2005 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 70, potrivit căreia Municipiul Braşov devine acţionarul majoritar al societăţii comerciale, deţinand 25% din totalul acţiunilor şi luând în considerare că în structura acţionariatului societăţii comerciale nu mai înfiinţează Asociaţia Nepatrimonială Fotbal Club Braşov;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit f şi g, art. 46 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 315 din 28 decembrie 1998, privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 (zece) ani către Asociaţia Fotbal Club Braşov a spaţiilor situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 56 - alimentaţie publică (213,86 m.p.), str. Lungă nr. 41 -depozit (230 m.p.) şi str. Lungă nr. 213 - alimentaţie publică (235,24 m.p.).
Art. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 349 din 27 decembrie 2000 prin care s-a aprobat ocuparea domeniului public cu 18 panouri publicitare pe Drumul Poienii de către Fotbal Club Braşov. 
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.