Hotărârea nr. 148/2005

OBIECT: INTERZICEREA EXPUNERII AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR ÎN SCOPUL COMERCIALIZARII ÎN ALTE LOCURI DECÂT CELE AUTORIZATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE

HOTĂRÂREA NR. 148


Obiect: interzicerea expunerii autovehiculelor şi remorcilor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 12.847 din 28 februarie 2005, ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune interzicerea expunerii autovehiculelor şi remorcilor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile art. 1, lit. b din Legea nr. 12/1990, republicată şi actualizată privind protejarea populatiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. j şi t şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se interzice expunerea autovehiculelor şi a remorcilor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov.
Art. 2. Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000.000 - 2.000.000 lei pentru persoane fizice şi între 2.000.000 - 4.000.000 lei, pentru persoane juridice.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov şi şeful Poliţiei Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.