Hotărârea nr. 147/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA, SHOW - ROOM SI SERVICE AUTO, CALEA BUCURESTI NR. 232, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE

HOTĂRÂREA NR. 147

Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Sediu de firmă, show - room şi service auto, Calea Bucureşti nr. 232, Braşov"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 15.261 din 9 martie 2005 ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Sediu de firmă, show-room şi service auto, Calea Bucureşti nr. 232, Braşov";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului - Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Sediu de firmă, show - room şi service auto, Calea Bucureşti nr. 232, Braşov", iniţiată de S.c. ZARIAN TRANS S.R.L. şi elaborata de arh. Nacu Mmia, terenul fiind in proprietatea societatii, conform extrasului C.F. nr. 5022 din 10 martie 2005, îscris în C.F. nr. 32115, sub nr. top. 7261/1/a/l/96/3, având suprafaţa totală de 2.000 m.p.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.