Hotărârea nr. 146/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE STATIE INSPECTIE AUTO - STR. BACIULUI NR. 8, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP

HOTĂRÂREA NR. 146


Obiect: aprobare "P.U.D. - Construire staţie inspecţie auto - str. Baciului nr. 8, Braşov"
 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 15.124 din 9 martie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care se propune aprobare "P.U.D. - construire staţie inspecţie auto, str. Baciului nr. 8, Braşov";
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Constucţie staţie inspecţie auto - str. Baciului nr. 8, Braşov", iniţiată de către Dumitrache Stelian şi Anghel Tudor şi intocmită de către S.C. TOP FORM S.R.L.. Braşov, pe terenul din str. Baciului nr. 8, înscris în C.F. 13158, cu nr. top. 13873/9983/1/1/1 şi nr. top. 13873/9983/1/1/2.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.