Hotărârea nr. 145/2005

OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 30.000.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL ÎN VEDEREA ORGANIZARII SI DESFASURARII CONCURSULUI NATIONAL DE MATEMATICA "LAURENTIU DUICAN", EDITIA BRASOV 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA L

HOTĂRÂREA NR. 145


 Obiect: alocarea sumei de 30.000.000 lei din bugetul local în vederea organizarii şi desfăşurării Concursului Naţional de Matematică "Laurenţiu Duican", ediţia Braşov 2005

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate eu nr. 62.821/2005, ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus alocarea sumei de 30.000.000 lei în vederea organizării şi desfăşurării Concursului Naţional de Matematică "Laurentiu Duican", ediţia Braşov 2005;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2002; precum şi ale art. 32 din Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d, p şi ale art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 30.000.000 lei din bugetul local, pentru efectuarea cheltuielilor materiale necesare organizării şi desfăşurării Concursului Naţional de Matematică "Laurentiu Duican", ediţia Braşov 2005.

Art. 2. Plata se va face din Cap. 57.02. învăţământ - din bugetul de venituri şi cheltuieli al Colegiului Naţional Andrei Şaguna Braşov", Titlul 20 "Cheltuieli materiale", pe bază de documente justificative. 
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.