Hotărârea nr. 144/2005

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRASOV PE ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI R

HOTĂRÂREA NR. 144


Obiect: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov pe anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 14.811/2005, ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov pe anul 2005, precum şi indicatorii de performanţă, obiective şi criterii privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2005, privind aprobarea bugetului general al municipiului Braşov pe anul 2005;
În conformitate cu prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 79/2001, privind întarirea disciplinei economico - financiare şi alte dispozitii cu caracter financiar, aprabată prin Legea nr. 59/2002;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d, i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov pe anul 2005, în sumă de 483.544 milioane lei, la partea de venituri şi în sumă de 483.544 milioane lei, la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprabă indicatorii, obiectivele şi criteriile de performanţă ai Regiei Autonome de Transport Braşov, pe anul 2005, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Regia Autonoma de Transport Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.