Hotărârea nr. 143/2005

OBIECT: RESPINGEREA AVIZARII CONSTRUCTIILOR SPECIALE ÎN SCOPUL SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU ANUL 2005 PENTRU S.C. REMAT S.A. BRASOV, S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. BUCURESTI, S.C. ANA TELEFERIC S.A. BRASOV, S.C. ANA HOTELS S.A. BUCUR

HOTĂRÂREA NR. 143


Obiect: respingerea avizării construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2005 pentru S.C. Remat S.A. Braşov, S.N. Radiocomunicaţii S.A. Bucureşti,
S.C. Ana Teleferic S.A. Braşov, S.C. Ana Hotels S.A. Bucureşti

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 32.403 din 21 martie 2005 ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune respingerea avizării construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2005 pentru S.C. Remat S.A. Braşov, S.N. Radiocomunicaţii S.A. Bucureşti, S.C. Ana Teleferic S.A. Braşov, S.C. Ana Hotels S.A. Bucureşti;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov; 
Având în vedere prevederile art. 250, alin. 2 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modifidirile şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 250, pct. 24 din H.G. nr. 44/2004, pentru aprabarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal; 
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările la zi,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se respinge avizarea construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2005, în baza cererilor formulate de S.C. Remat S.A. Braşov, S.N. Radiocomunicaţii S.A. Bucureşti, S.C. Ana Teleferic S.A. Braşov, S.C. Ana Hotels S.A. Bucureşti, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.