Hotărârea nr. 142/2005

OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 45/2005, PRIVIND PARTICIPAREA FINANCIARA A MUNICIPIULUI BRASOV CU SUMA DE 9.276 EURO LA PROIECTUL SUGRO "FUNDAMENTAREA MANAGEMENTULUI ZONELOR VERZI DIN BRASOV, ROMÂNIA" CON

HOTĂRÂREA NR. 142

Obiect: privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2005, privind participarea financiară a Municipiului Braşov cu suma de 9.276 Euro la proiectul SUGRO "Fundamentarea managementului zonelor verzi din Braşov, Romania"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 14.658 din 7 martie 2005 ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2005, privind participarea financiară a Municipiului Braşov cu suma de 9.276 Euro la proiectul SUGRO "Fundamentarea managementului zonelor verzi din Braşov - Romania";
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale ConsiIitilui Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d şi x şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Local nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2005 care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă participarea financiară a Municipiului Braşov în suma de 9.276 Euro (la cursul de schimb la data efectuării plăţii) în vederea cofinanţării proiectului "Fundamentarea managementului zonelor verzi din Braşov - Romania (SUGRO)", alături de guvernul flamand din Belgia, firma belgiană "Management pe bază de informaţii geografice (GIM)" şi ICAS Braşov.
- Suma de 3.380 Euro reprezintă costul de personal conform anexei nr. 3 la contractul S05095, încheiat între Primăria Municipiului Braşov şi GIM - Geographic Information Management, Leuven - Belgia şi se constituie din plăţile cheltuielilor de personal pentru salariaţii Primăriei angajaţi în proiect.
- Suma de 5.896 Euro, la cursul de schimb din data efectuării plăţii, reprezintă contribuţia Primăriei Municipiului Braşov, conform contract S05095 şi se va plăti confom  anexei 5 la contract, care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea ConsiIiului Local nr. 45/2005, care va avea următorul conţinut:
"Suma de 5.896 Euro, se va plăti din Capitolul 63.02.05. "Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe" diminuându-se corespunzator Cap. 95.02. "Fond de rezervă".
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2005 rămân neschimbate.
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2005 astfel modificată şi completată va fi repubIicată, dându-se articolelor o nouă numerotare. 
Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.