Hotărârea nr. 141/2005

OBIECT: APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACTE ADITIONALE A CONTRACTELOR DE "SALUBRIZARE CAI PUBLICE - ÎNTRETINERE ZONE VERZI", PRECUM SI "AMENAJAREA SI ÎNTRETINEREA ZONELOR VERZI, SCUARURI SI PARCURI PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR SPECIFICE" ÎN MUNICIPIUL BRAS

HOTĂRÂREA NR. 141

Obiect: aprobarea prelungirii prin acte adiţionale a contractelor de "salubrizare căi publice -întreţinere zone verzi", precum şi "amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, scuaruri şi parcuri prin aplicarea tehnologiilor specifice" în municipiul Braşov, pe perioada 1 aprilie 2005 - 30 iunie 2005

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 14.660 din 7 martie 2005, ale Serviciului Amenajare Zone Publice de Agrement şi Activităţi Comunitare din cadrul Direcţ
iei Tehnice, prin care se propune aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractelor de "salubrizare căi publice -întreţinere zone verzi", precum şi "amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, scuaruri şi parcuri prin aplicarea tehnologiilor specifice", încheiate între Primăria municipiului Braşov şi S.C. CONSAL S.R.L., S.C. VECTRA S.R.L., S.C. COMPREST S.A., S.C. CIBIN S.R.L. şi S.C. PURLINE IMPEX S.R.L.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 139/2002, republicată, pentru aprobarea O.G. nr. 87/2001, privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor; Legii nr. 137/1995, republicată, privind Protecţia Mediului - Secţ
iunea 5; O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, art. 7 şi art. 8; Legii nr. 326/2001 - Legea serviciilor publice de gospodărire comunală;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, g şi r din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de "salubrizare căi publice- întreţinere zone verzi":
- nr. 217, 218, 219 şi 220 din 18 august 2003 încheiate între Primăria Municipiului Braşov şi S.C. Consal S.R.L.; .
- nr. 221, 222, 223 din 18 august 2003 încheiate între Primăria Municipiului Braşov şi S.C. Vectra S.R.L.;
- nr. 224, 225, 226, 227 din 18 august 2003 încheiate între Primăria Municipiului Braşov şi S.C. Comprest S.A.;
- nr. 228, 229 din 18 august 2003 încheiate între Primăria Municipiului Braşov şi S.C. Cibin S.R.L. şi prelungirea prin act adiţional a contractului de "amenajare şi întreţinere zone verzi, scuaruri şi parcuri prin aplicarea tehnologiilor specifice":
- nr. 149/2003 încheiat între Primăria Municipiului Braşov şi S.C. Purline S.R.L.
Art. 2. Perioada de prelungire prin acte adiţionale a contractelor sus menţionate va fi 1 aprilie 2005 - 30 iunie 2005.
Art. 3. Tarifele practicate în actele adiţionale vor fi cele prevăzute în contractele iniţiale.
Art. 4. La prelungirea contractelor sau, după caz, în situaţia licitării acestei activităţi se va stipula în mod expres pe zone ca firma care prestează activitatea de salubrizare şi întreţinere zone verzi. să efectueze şi ridicarea gunoiului menajer.
Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.