Hotărârea nr. 140/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. -CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE SI BIROURI, EXTINDERE ATELIERE, STR. DIMITRIE ANGHEL NR. 17, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005

HOTĂRÂREA NR. 140

      Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Construire hală de depozitare şi birouri, extindere ateliere, str. Dimitrie Anghel nr. 17, Braşov"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 7.087 din 7 februarie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Construire hală de depozitare şi birouri, extindere ateliere, str. Dimitrie Anghel nr. 17, Braşov"; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. -Construire hală de depozitare şi birouri, extindere ateliere, str. Dimitrie Anghel nr. 17, Braşov" iniţiată de S.C. Vectra Internaţional S.R.L. şi elaborată de S.C. D'art Proiect S.R.L. Terenul se aftă în proprietatea societăţii, conform extrasului C.F. nr. 2774 din 11 februarie 2005; înscris în C.F. nr. 27879, cu nr. top. 11199/1/1, 11199/1/2, 11199/1/3, 11199/1/4, 11199/1/6, 11199/1/7, 11199/1/8, 11199/1/9, 11199/1/10, 11199/1/11, 11199/1/12, având suprafaţa totală de 31.997 m.p.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.