Hotărârea nr. 14/2005

Modificarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 146/2002, cu modificarile ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 14

  Obiect: modificarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al
Municipiului Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 146/2002, cu modificările ulterioare
;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Raportul de specialitate şi Expunerea de motive ale Serviciului Secretariat Administrativ, 
Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; ale Legii nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
În temeiul art. 38, alin. 1, literele a şi b şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov după cum urmează:
 1. Alin. (5) al art. 1 va avea următorul conţinut:
"Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la rândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 671/2004 -  privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare".
2. După art. 14 se introduc două articole noi care vor avea următorul cuprins:
 Articol nou: 
(1) Pentru abateri grave şi repetate săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5- 10 % pe timp de 1 - 3 luni;
d) eliberarea din funcţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1), literele a) şi b) se aplică prin hotărâre a consiliului local la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), literele a) şi b) hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în juncţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la literele c) şi a) cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în juncţie.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1), literele c) şi d) poate fi făcuta numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din municipiul Braşov.
(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
Articol nou:
"Împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 15, alin. 1, literele c) şi d), viceprimarul se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie". \
3. Articolul 43, alin. 1 va avea următorul cuprins:
"Dreptul la iniţiativa pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, consilierilor şi cetăţenilor, în condiţiile legii. Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5 % din populaţia cu drept de vot a Municipiului Braşov"
4. Dupa articolul 53 se introduc două articole ce vor avea următorul cuprins:
Articol nou:
(1)
Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusa dezbaterii. 
(2) Consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
Articol nou:
Hotărârile adoptate cu nerespectarea prevederilor art. 56 din prezentul regulament sunt nule de drept.
 5. Capitolul 5 -  Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier se modifică şi va
avea următorul cuprins: 
Articol nou:

(1) După declararea ca legal constituit a Consiliului Local, consilierilor în funcţie li se elibereaza o legitimaţie care atesta calitatea de membru al Consiliului Local Braşov, care va fi semnată de Primarul Municipiului Braşov şi vor primi un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să-l poarte pe toată durata mandatului.
(2) Modelul legitimaţiei şi cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iar cheltuielile pentru confecţionarea acestora se suportă din bugetul local.
(3) Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de catre consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Articol nou:
(1)
Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului
consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie

b) incompatibilitate
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ - teritorială
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului local
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească, ramasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate  
g) punerea sub interdicţie judecătorească
h) pierderea drepturilor electorale
i) deces
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2), lit. c - e hotărârea consiliului local poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare, iar instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărarea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

(5) Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta, propunând consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.
(6) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ - teritorială, poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate a celui în cauză a menţiunii corespunzatoare de către organul abilitat potrivit legii.
(7) Prevederile prezentului articol, alin. (2), lit. e nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către Consiliul Local Braşov, de către Guvern sau Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitarii misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.
(8) Prevederile alin. 2, lit. f - h devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
(9) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(10) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul municipiului, însoţit de actele justificative.
6. Prevederile art. 60 şi art. 61 rămân neschimbate.
7. După Capitolul 5 se introduc şase noi capitole ce vor avea următorul cuprins:

 CAP. 6 - PROTECTIA LEGALA. A CONSILIERILOR LOCALI 

Art. 66. În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt ăn serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege. 
Art. 67. Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului consilierului local este garantată.
Art. 68. Consilierii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
Art. 69. Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a consilierilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc atât la cunoştinţa Consiliului Local Braşov cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
Art. 70. Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.
Art. 71. De această protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei: soţ, soţie şi copii, în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local în legatură cu exercitarea mandatului său.

 CAP. 7 - GRUPURILE DE CONSILIERI

Art. 72. (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alineatele politice pe ale caror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel putin 3.
(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. 
(4) Prevederile prezentului articol alin. (1) se aplică şi consilierilor independenţi.
(5) Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au dejaconstituite grupuri, pot forma un grup distinct.

CAP. 8 - DREPTURILE CONSILIERILOR LOCALI

Art. 73. (1) Pentru participarea la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă.
(2) lndemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5 % din indemnizaţia lunară a primarului municipiului Braşov.
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 1 - 2 şedinte de comisii de specialitate pe lună.
(4) Plata indemnizaţiilor se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

Art. 74. Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii. 

Art. 75. Consilierii beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţiile specializate în decursul mandatului, conform hotărârii Consiliului Local Braşov.
Art. 76. În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a Consiliului Local Braşov, un raport privind deplasările efectuate, în caz contrar suportând cheltuielile deplasării.

  CAP.9 - OBLIGAŢIILE CONSILIERILOR LOCALI


Art: 77. Consilierii locali sunt obligaţi ca în exercitarea mandatului sa organizeze periodic, cel putin o dată pe trimestru întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
Art. 78. Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte Consiliului Local un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
Art. 79. Consilierii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.

CAP.10 - RĂSPUNDEREA CONSILIERILOR LOCALI

Art. 80. Consilierii locali răspund în conditiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşte în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 
Art. 81. Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea Consiliului Local Braşov pentru hotărârile pe care le-au votat. 
Art. 82. În procesul - verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la
cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia. 
Art. 83. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a Statutului aleşilor locali şi ale prezentului regulament atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertisment
b) chemare la ordine

 c) retragerea cuvântului
d) eliminarea din sala de şedinţe
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate
 f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 - 2 şedinţe
(2) Sancţiunile prevăzute la lit. a - d se aplică de către preşedintele de şedintă, iar cele de la lit. e şi f de către consiliu prin hotărâre cu votul a cel putin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
 Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit. e, cazul se va transmite comisiei juridice, aceasta prezentând un raport întocmit în baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor fumizate de cel în cauză.
 La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpa şi îl invită să respecte regulamentul.
 Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abata de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima data, dispoziţiile regulamentului, vor fi chemaţi la ordine.
Chemarea la ordine se înscrie fn procesul-verbal de şedinţă.
Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de preşedinte să îşi retraga sau sî explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfacatoare, sancţiunea nu se mai aplică.
În cazul fn care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.
În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia juridică în cel mult 10 zile de la sesizare.
Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive şi are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă şi scoaterea consilierului din cvorumul de lucru pe perioada respectivă.
 În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui.

 

 CAP. 11 - REGISTRUL DE INTERESE

Art. 84. (1) Consilierii locali sunt obligaţi să-şi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul municipiului Braşov, dintre care un exemplar va fi păstrat de secretar într-un dosar special denumit registru de interese, iar al doilea exemplar se transmite la secretarul general al prefecturii care îl va păstra într-un dosar special denumit registrul general de interese.
(2) Registrul de interese are caracter public putand fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.
(3) Declaraţia privind interesele personale se depune de către consilierii locali în termen de 15 zile de la data declarării consiliului local ca legal constituit sau de la validarea mandatului, după caz.
(4) Consilierii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară, pe care secretarul municipiului Braşov are obligaţia de a le transmite secretarului general al prefecturii până la data de 1 martie a fiecărui an.
(5) Nerespectarea termenului pentru depunerea declaraţiei privind interesele personale atrage suspendarea de drept a mandatului de consilier local până la depunerea acesteia.

 (6) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a
mandatului. 
(7) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.
(8) Fapta consilierilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund realităţii, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal. 
(9) În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:
a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective; 
c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5 % din capitalul societăţii;
d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5 % din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei;
e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
g) funcţiile deţinute în cadrul societaţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie; 
h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;

i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ - teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte;
j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primita de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;
k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, viceprimarilor şi consilierilor locali, sau prin hotărâre a consiliului judeţean, în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni.
Art. 2. Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2002, cu modificările ulterioare, astfel modificat va fi republicat, capitolele şi articolele urmând a fi renumerotate.