Hotărârea nr. 139/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA UNIFAMILIALA D + P + M, STR. STEJERISULUI NR. 38 B, ZONA WARTHE, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXP

HOTĂRÂREA NR.139

Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Locuinţă unifamilială D + P + M, ştr. Ştejerişului nr. 38 B, zona Warthe, Braşov"


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 11.032 din 22 februarie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Locuinţă unifamilială D + P + M, str. Ştejerişului nr. 38 B, zona Warthe, Braşov";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Locuinţă unifamilială D + P + M, str. Ştejerişului nr. 38 B, zona Warthe, Braşov", iniţiată de Bercaru Florica şi elaborată de S.C. ACTUAL S.R.L., terenul fiind în proprietatea beneficiarului, conform extrasului C.F. nr. 27547 din 5 august 2004, înscris în C.F. nr. 28248, nr. top. 2297, 2298/4/1, cu suprafaţa totală de 1.106 m.p.
 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.