Hotărârea nr. 138/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - LOCUINTE UNIFAMILIALE P + M, STR. OITELOR - STR. SURLASULUI, ZONA STUPINI BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE

HOTĂRÂREA NR. 138

Obişct: aprobare "P.U.D. -locuinţe unifamiliale P + M, str. Oiţelor - str. Surlaşului, zona Stupini Braşov"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 10.021 din 18 februarie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobare "P.U.D. - Locuinţe unifamiliale P + M, str. Oiţelor - str. Surlaşului, zona Stupini, Braşov";
Avînd în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi modificată prin Legea nr. 453/2001;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov; 
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Locuinţe unifamiliale P + M, str. Oiţelor - str.Surlaşului, zona Stupini, Braşov" iniţiată de Şerban Dumitru şi Şerban Corina Elena şi întocmită de S.C. Axx Plan S.R.L. - birou de arhitectură, pe terenurile identificate în C.F. 12410 Braşov, cu nr. top. 11087/2/2/1, 11087/2/2/2, 11087/2/2/3.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.