Hotărârea nr. 137/2005

OBIECT: AVIZAREA TEMEI DE PROIECTARE ÎN VEDEREA ELABORARII DOCUMENTATIEI "P.U.D. - ANSAMBLU DE LOCUINTE, STR. MATEI CORVIN F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALI

HOTĂRÂREA NR. 137


Obiect: avizarea temei de proiectare în vederea elaborării documentaţiei  "P.U.D. - Ansamblu de locuinţe, str. Matei Corvin în Braşov"


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 8.283 din 11 februarie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus avizarea temei de proiectare în vederea elaborării documentaţiei "P.U.D. - Ansamblu de locuinţe, str. Matei Corvin în Braşov"; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 

HOTARĂŞTE:


Art. 1. Se avizeaza tema de proiectare în vederea elaborării documentaţiei "P.U.D. - Ansamblu de locuinţe, str. Matei Corvin f.n., Braşov", iniţiată de S.C. Metaloplast S.A. şi elaborată de S.C. Top-Form S.R.L. Terenul se află în proprietatea societăţii, conform extrasului C.F. nr. 12424 din 7 aprilie 2004, înscris în C.F. nr. 32478, cu nr. top. 10216/1/1/1, având suprafaţa total a de 19.516 m.p. .
Art. 2. Deoarece amplasamentul propus este situat în interiorul unei zone de unităţi industriale şi de prestări de servicii, se va studia zona cuprinsă între str. Grigore Ureche - Calea Feldioarei - str. Matei Corvin şi Unitatea Militară existenă, în vederea reanalizării şi actualizării funcţiunilor din zona pentru stabilirea compatibilităţii între funcţiunea propusă (locuinţe), funcţiunile existente şi cele propuse prin documentaţia "P.U.Z. - Zona prestări servicii, Stupini Braşov", aprobată cu H.C.L. nr. 39/1994. Aceste modificari vor fi cuprinse în cadrul documentaţiei P.U.D. sub formă unui plan modificator al P.U.Z.-ului mai sus amintit, care va fi aprobat odată cu documentaţia P.U.D. De asemenea, se va studia posibilitatea prevederii şi a unor alte zone de locuit în cadrul zonelor restudiate. Între zona sau zonele de locuinţe propuse şi funcţiunile stabilite prin P.U.Z. - ul mai sus amintit se vor prevedea zone tampon de protecţie.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.