Hotărârea nr. 136/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - ATELIER DE CONFECTII METALICE, CALEA BUCURESTI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPOR

HOTĂRÂREA NR. 136


Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Atelier de confecţii metalice, Calea Bucureţti fn., Braşov"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 9.490 (56.815/04) din 16 februarie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Atelier de confecţii metalice, Calea Bucureşti fn., Braşov";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Atelier de confecţii metalice, Calea Bucureşti fn., Braşov", iniţiată de Albu Ion şi Albu Eugenia şi elaborată de arh. Nacu Maria. Terenul se află în proprietatea beneficiarilor, conform extraselor C.F. nr. 15647 şi 15648 din 10 mai 2004, înscrise în C.F. nr. 32115, sub nr. top. 7261/1/a/1/88 şi 7261/1/a/1/89, având suprafaţa totală de 638 m.p. .
Art. 2. La faza obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul dorit se va solicita şi obţinerea autorizaţiei de construire pentru drumurile de acces prevăzute în P.U.Z.-ul aprobat.

 Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.