Hotărârea nr. 135/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA, ATELIER DE PRODUCTIE, DEPOZITE AFERENTE SI GARAJ, CALEA BUCURESTI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANA

HOTĂRÂREA NR. 135


Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. Sediu de firmă, atelier de producţie, depozite aferente şi garaj, Calea Bucureşti f.n., Braşov"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 maItie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 4.592/04; (26.441/04) din 14 februarie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Sediu de firmă, atelier de producţie, depozite aferente şi garaj, Calea Bucureşti fn., Braşov";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Sediu de firmă, atelier de producţie, depozite aferente şi garaj, Calea Bucureşti fn., Braşov", iniţiată de S.C. COMOTIMPEX S.R.L. şi elaborată de S.C. TOP - FORM S.R.L. Terenul se află în proprietatea societăţii, conform extrasului C.F. nr.123 din 6 ianuarie 2004, înscris în C.F. nr. 32115, sub nr. top. 7261/1/a/1174, având suprafaţa totală de 390 m.p.
Art. 2. La faza obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul dorit se va solicita şi obt'ţinerea autorizaţiei de construire pentru drumurile de acces prevăzute în P.U.Z.-ul aprobat.

Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.