Hotărârea nr. 132/2005

OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 1, SUB NR. TOP. 6719/2 CATRE CURTEA DE APEL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNI

HOTĂRÂREA NR. 132


Obiect: darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2 către Curtea de Apel Braşov;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 7.590/2005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Fundar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Curtea de Apel Braşov a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 508/2004, ale H.G. nr. 972/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, precum şi ale H.C.L. nr. 642/2004, prin care s-a revocat dreptul de administrare operativă al Ministerului Apărării Naţ
ionale asupra imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , art. 46 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Curtea de Apel Braşov a unui spaţiu -Pavilionul "A" - Etaj, compus din 22 încăperi, în suprafaţă de 422 m.p. - din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2, pe termen de 1 an, cu destinaţia de sediu.

Art. 2. Plata contravalorii utilităţilor aferente spaţiului va fi efectuată de către Curtea de Apel Braşov.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.