Hotărârea nr. 131/2005

OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 1, SUB NR. TOP. 6719/2 CATRE PARCHETUL DE PE LÂNGA CURTEA DE APEL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU

HOTĂRÂREA NR. 131


Obiect: darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2 către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 8.610/2005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 508/2004, ale H.G. nr. 972/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, precum şi ale H.C.L. nr. 642/2004, plin care s-a revocat dreptul de administrare operativă al Ministerului Apărării Naţionale asupra imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, art. 46 şi mi. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov a unui spaţiu - Pavilionul "A" - Parter, compus din 17 încăperi, în suprafaţă de 422 m.p. - din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2, pe termen de 1 an, cu destinaţia de sediu.
Art. 2. Plata contravalorii utilităţilor aferente spaţiului va fi efectuată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.