Hotărârea nr. 130/2005

OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A "TÂRGULUI INTERNATIONAL DE CARTE SI MUZICA EXPO LIBRIS" ORGANIZAT DE CATRE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV, ÎN PERIOADA 24 - 27 MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE

HOTĂRÂREA NR. 130

Obiect: cofinanţarea de la bugetul local a Târgului Internaţional de Carte şi Muzică Expo Libris organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, în perioada 24 - 27 martie 2005

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 13.823 din 3 martie 2005, ale Biroului Relaţii Externe, O.N.G. din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care se propune cofinanţarea de la bugetul local a Târgului Internaţional de Carte şi Muzică Expo Liblis, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, în pelioada 24 - 27 martie 2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
Văzând şi avizul Direcţiei Servicii Interne - Serviciul Buget conform Referatului de specialitate nr. ad. 42.694/2004;
În temeiul art. 38, alin. 1 şi alin. 2, lit. p şi x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local cu sumă de 185.000.000 lei a Târgului Internaţional de Carte şi Muzică Expo Liblis, organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, în pelioada 24 - 27 martie 2005.
Art. 2. Plata se va face de către Primăria Municipiului Braşov, pentru activităţile detaliate în Raportul de Specialitate, din CapitoluI 59.02. diminuându-se astfel Cap. 95.02 Fond de Rezervă.

 Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.