Hotărârea nr. 129/2005

OBIECT: APROBAREA EXERCITARII CU CARACTER TEMPORAR A FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV, PÂNA LA OCUPAREA POSTULUI PRIN CONCURS, DE CATRE DOAMNA STOICA FELICIA AVÂND FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE AUDITOR CL

HOTĂRÂREA NR. 129

Obiect: aprobarea exercitării cu caracter temporal a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Fiscale Braşov, până la ocuparea postului prin concurs, de către doamna
Stoica Felicia având funcţia publică de execuţie de auditor clasa I, grad profesional asistent,
treapta de salarizare 2 la Biroul Audit şi Managementul Calităţii din cadrul Primăriei Municipiului Braşov
;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 15.159 din 9 martie 2005, ale Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, prin care se propune aprobarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Fiscale Braşov, până la ocuparea postului prin concurs, de către doamna Stoica Felicia, având funcţia publică de execuţie de auditor clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 2 la Biroul Audit şi Managementul Calităţii din cadrul Primăriei Municipiului Braşov;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 -7 ale Consiliului Local Braşov;

Având în vedere prevederile art. 77 şi art. 80, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 188/1999 plivind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă detaşarea doamnei Stoica Felicia având funcţia publică de execuţie de auditor clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 2 la Biroul Audit şi Managementul Calităţii din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv la Direcţia Fiscală Braşov, până la ocuparea postului prin concurs, începând cu data de 1 aprilie 2005.
Art. 2. Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov va întocmi documentaţia necesară pentru obţinerea avizului de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.