Hotărârea nr. 127/2005

OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO

HOTĂRÂREA NR. 127

 Obiect: aprobarea Regulmnentului de organizare şi funcţionare a serviciitor publice de
salubrizare al municipiului Braşov;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 10.050 din 18 februarie 2005, ale Serviciului Amenajare Zone. Publice de Agrement şi Activităţi Comunitare din cadrul Direqiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulameptului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare al municipiului Braşov; 
Având în vedere prevederile O.G. nr. 87/2001, modificată prin Legea nr. 139/2002, H.G. nr. 433/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare al municipiului Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri: Hotărârea Consiliului Local nr. 2/1998; Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2000; Hotărârea Consiliului Local nr. 388/2001; Hotărârea Consiliului Local nr. 202/1998; Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2002 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2001, se revocă.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.