Hotărârea nr. 126/2005

OBIECT: FINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL A MANIFESTARII "ZILELE FRANCOFONIEI LA BRASOV - 2005"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE

HOTĂRÂREA NR. 126

Obiect: finanţarea din bugetul local a manifestării "Zilele Francofoniei la Braşov - 2005";

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 13.006/2005 ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne" prin care s-a propus finanţarea din bugetul local a manifestării Zilele Francofoniei la Braşov - 2005;
Având în vedere prevedelile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2002;

Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d, p şi ale art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă finanţarea din bugetul local a manifestării "Zilele Francofoniei la Braşov -2005", în suma de 30.000.000 lei.
Art. 2. Plata se va face din Cap. 57.02. Învăţământ - din bugetul de venituri şi cheltuieli al "Colegiului Unirea Braşov", titlul 20 "cheltuieli materiale", pe bază de documente.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.