Hotărârea nr. 125/2005

OBIECT: RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE A S.C. P & P S.R.L. BRASOV, ÎNREGISTRATA SUB NR. 12.297/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI

HOTĂRÂREA NR. 125

Obiect: respingerea plângerii prealabile a S.C. P&P S.R.L. Braşov, înregistrată sub nr. 12.297/2005;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 12.297/2005, ale Biroului Monitorizare Servicii Publice, Societăţi Comerciale şi Regii Autonome din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune respingerea plângerii prealabile nr. 12.297/2005 şi menţinerea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2005;
Având în vedere prevederile art. 8, alin. 3 din Legea nr. 55412004, art. 33, alin. 2 din H.G.R. nr. 525/1996, republicată şi Legea nr. 50/1991, republicată;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se respinge plăngerea prealabilă a S.C. P&P S.R.L. Braşov, înregistrată sub nr. 12.297/2005, pentru motivele invocate în Expunerea de motive, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se menţine Hotărârea Consiliului Local nr.42/2005.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.