Hotărârea nr. 124/2005

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE S.C. "EXA" S.A. BRASOV SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAP

HOTĂRÂREA NR. 124


Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între S. C. Exa S.A. Braşov şi Municipiul Braşov;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 12.198/2005 ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care se propune aprobatea unui schimb de terenuri între S.C. Exa S.A. Braşov şi Municipiul Braşov;
Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 1.959/C/2004 prin care Tribunalul Braşov obligă Municipiul Braşov prin Primar, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. sa vândă reclamantei S.C. Exa S.A. prin negociere directă terenul în suprafaţă de 3.420 m.p., situat în Braşov, str. Lanurilor nr. 1, înscris în C.F. nr.27920;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, lit. f, art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă schimbul între terenul situat în Braşov, str. Lanurilor nr. 1, care se va înscrie în C.F. nr. 27920, cu nr. top. 11264/a/3/2/1, în suprafaţă de 3.554,25 m.p., proprietar StatuI Roman şi terenurile situate în cartierul Bartolomeu - Stupini, care se vor înscrie în C.F. nr. - 24658, cu nr. top. 11350/2/1/23, în suprafaţă de 200 m.p., nr. top. 11350/2/1/37, în suprafaţă de 546,78 m.p.; nr. top. 11350/2/1/38, în suprafaţă de 246,41 m.p.; nr. top.11350/2/1/39, în suprafaţă de 247,13 m.p.; nr. top. 11350/2/1/40, în suprafaţă de 247,83 m.p.,nr. top. 11350/2/1/41, în suprafaţă de 248,52 m.p.; nr. top. 11350/2/1/42, în suprafaţă de 306,64 m.p., nr. top. 11350/2/1/51, în suprafaţă de 377,47 m.p., nr. top. 11350/2/1/52, în suprafaţă de 377,40 m.p.; nr. top. 11350/2/1/53 în suprafaţă de 280,82 m.p.; nr. top. 11350/2/1/54, în suprafaţă de 468,01 m.p., nr. top. 11350/2/1/55, în suprafaţă de 377,41 m.p., nr. top. 11350/2/1/56, în suprafaţă de 432,90 m.p., nr. top. 11350/2/1/57, în suprafaţă de 599, 24 m.p. şi nr. top. 11350/2/1/58 în suprafaţă de 615,11 m.p., proprietar S.C. "Exa" S.A. Braşov.
Art. 2. Terenurile care se vor înscrie în C.F. nr. 24658, cu nr. top. 11350/2/1/23, în suprafaţă de 200 m.p., nr. top. 11350/2/1/37 în suprafaţă de 546,78 m.p., nr. top. 11350/2/1/38 în suprafaţă de 246,41 m.p., nr. top. 11350/2/1/39 în suprafaţă de 247,13 m.p., nr. top. 11350/2/1/40 în suprafaţă de 247,83 m.p., nr. top. 11350/2/1/41 în suprafaţă de 248,52 m.p., nr. top. 11350/2/1/42 în suprafaţă de 306,64 m.p., nr. top. 11350/2/1/51, în suprafaţă de 377,47 m.p., nr. top. 11350/2/1/52 în suprafaţă de 377,40 m.p., nr. top. 11350/2/1/53 în suprafaţă de 280,82 m.p., nr. top. 11350/2/1-154 în suprafaţă de 468,01 m.p., nr. top. 11350/2/1/55, în suprafaţă de 377,41 m.p., nr. top. 11350/2/1/56, în suprafaţă de 432,90 m.p., nr. top. 11350/2/1/57 în sprafaţă de 599,24 m.p. şi nr. top. 11350/2/1/58 în suprafaţă de 615,11 m.p., proprietar S.C. "EXA" S.A vor trece în proprietatea privată a Municipiului Braşov, iar terenul care se va înscrie în C.F. nr. 27920, cu nr. top. 11264/a/3/2/1 în suprafaţă de 3.554,25 m.p. va trece în proprietatea S.C. "EXA" S.A. Braşov, ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art. 1.
Art. 3. Se revocă dreptul de administrare operativă a "I.C.R.A.L. Braşov" de sub C + 2 din C.F. 27920 şi se dispune radierea acestuia din evidentele de publicitate imobiliară.
Art. 4. Se însuşeşte documentaţ
ia topo - cadastrală de dezmembrare întocmită de ing. Simon Gheorghe şi Raportul de evaluare întocmit de ing. Lupes loan.
Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.